Anasayfa Atatürk Haberler Duyurular Foto galeri Ziyaretçi Defteri İletişim
 
UZUNLU FUTBOL SAHASI SENTETİK ÇİM İHALESİ YAPILDI
Gençlerimize büyük önem veren Belediye Başkanımız Turan Koç un Hazılamış olduğu proje kapsamında Spor Toto teşkilatından uygun görülerek 472 Bin liralık ödeneğin ayrılmasıyla Uzunlu Futbol


Gençlerimize büyük önem veren Belediye Başkanımız Turan Koç un Hazılamış olduğu proje kapsamında Spor Toto teşkilatından uygun görülerek 472 Bin liralık ödeneğin ayrılmasıyla Uzunlu Futbol sahasının sentetik çim kaplanması ve etrafının tel örgüyle çevrimesi yapılmış olup, yüklenici firma tarafından Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren başlanacaktır.

Bu tesisin Uzunlu gençliğine ve bölge insanımıza hayırlı olmasını dileriz.

 

----------------------------------

 

> FUTBOL SAHASININ SENTETİK ÇİM İLE KAPLANMASI VE TEL ÖRĞÜ İLE ÇEVRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR (2011/86450)


 

İhale No: 2011/86450
İhalenin Konusu: FUTBOL SAHASININ SENTETİK ÇİM İLE KAPLANMASI VE TEL ÖRĞÜ İLE ÇEVRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Firma / Kurum: Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İl: Yozgat
İhale Tarihi: 2011-06-27 14:30:00
Durum: Aktif

FUTBOL SAHASININ SENTETİK ÇİM İLE KAPLANMASI VE TEL ÖRĞÜ İLE ÇEVRİLMESİ İŞİ
YAPTIRILACAKTIR
Yozgat Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
Boğazlıyan İlçesi Uzunlu Beldesi futbol sahasının sentetik çim ile kaplanması ve tel örğü ile çevrilmesi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2011/86450
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah. Stadyum Cad.No:1 Merkez/Yozgat
b) Telefon ve faks numarası : 3542128723 - 3542128721
c) Elektronik Posta Adresi : info@yozgat-gsim.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7050 m2 sentetik çim kaplaması ve 2X300 m2 tel örgü çekimi - Futbol sahasının sentetik çim ile kaplanması ve tel örgü ile çevrilmesi yapım işi
b) Yapılacağı yer : Boğazlıyan İlçesi Uzunlu Beldesi Spor Tesisleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Odası
b) Tarihi ve saati : 27.06.2011 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet 1 Pozisyonu Şantiye şefi Mesleki Unvanı İnşaat Mühendisi veya MimarMesleki Özellikleri en az 5 yıl
deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere
Dair Tebliğde belirtilen; B/III ve B/IV Gurubu işler ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

 İlgili Resimler:      
Adres:   Bağlantılar  
Koç mah. Atatrük caddesi
Uzunlu Kasabası Boğazlıyan / YOZGAT

Tel: 0354 674 80 03

Fax: 0354 674 83 20
  Boğazlıyan Kaymakamlığı
Yozgat Valiliği
Uzunlu Lisesi
Uzunlu Atatürk İ.Ö.O
Uzunlu Cumhuriyet İ.Ö.O.
http://www.uzunlu.org/
http://www.uzunlu.gen.tr/ http://www.bogazliyanegitici.com/
http://www.uzder.org/

 
         
         
         
Copyright © 2010 Uzunlu Belediyesi. Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım & Kod: Recep ATA